Biuro na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 13.03.2018
Racławicka, Wrocław
Cena: 14 904 000 PLN  (2673,19 PLN / m²)
Powierzchnia
5575,36 m²
Piętro
8
Typ nieruchomości
BIUROWY
Numer oferty
5603/3186/OOS
Data dodania
2018-03-13 18:32:02
Opis:

NA SPRZEDAŻ

ATRAKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Z BARDZO ATRAKCYJNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI

Syndyk masy upadłości Żako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (wcześniej Gant ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol – Racławicka” spółka komandytowo – akcyjna w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu), ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie 320 Prawa upadłościowego i naprawczego w związku z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego, w skład którego wchodzi w szczególności:

1) działka gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 58 w rejestrze gruntów nr 27, o powierzchni 0,6418 ha (z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania - działka zabudowana), będąca własnością Skarbu Państwa, położona we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15-19 oraz prawo własności posadowionych na tej działce :

- budynku administracyjno - biurowego o powierzchni użytkowej 4.493,75 m2. Jest to dziewięciokondygnacyjny budynek wolnostojący , całkowicie podpiwniczony o konstrukcji ścian wg technologii wielkopłytowej. Wyposażony jest w dwie windy osobowe oraz centralę telefoniczną i klimatyzatory. Do tylnej ściany budynku przylega dwukondygnacyjna przybudówka o murowanej konstrukcji ścian, niepodpiwniczona ze stropodachem płaskim

- budynku biurowego - pawilonu o powierzchni użytkowej 654,71 m2, wolnostojącego, w kształcie litery L, parterowego, częściowo podpiwniczonego o murowanej konstrukcji ścian z płaskim dachem

- wolnostojącego parterowego zespołu garażowego składającego się z 8 boksów garażowych o łącznej powierzchni 129,84 m2. Obiekt ten ma murowaną konstrukcję ścian, jest niepodpiwniczony.

Obiekty te stanowią odrębne od gruntu nieruchomości, jednakże wraz z gruntem objęte są jedną księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem WR1K/00021535/2. Z tym prawem związany jest udział wynoszący 8988/10000 części wspólnych budynku administracyjnego i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

2) prawo własności odłączonych z księgi wieczystej WR1K/00021535/2 - 2 lokali niemieszkalnych położonych w budynku administracyjnym oznaczonym numerem 15 przy ul. Racławickiej 15-19 we Wrocławiu

- nr 1 – lokal o powierzchni użytkowej 188,20 m2, który został objęty księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WR1K/00295378/4 .

- nr 2 – lokal o powierzchni użytkowej 238,70 m2 , który został objęty księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WR1K/00295379/1.

za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 14.904.000,00 zł netto (słownie: czternaście milionów dziewięćset cztery tysiące złotych 00/100 netto).

Oferty dotyczące przetargu oferenci winni składać w kancelarii syndyka przy ul. Grota Roweckiego 91 w 52-232 Wrocław. Termin składania ofert – 11.04.2018 roku do godziny 12.00. W procedurze sprzedaży uwzględnione zostaną tylko te oferty, które do tego dnia wpłyną pod wskazany adres kancelarii syndyka.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które odbędzie się (w terminie wskazanym przez Sędziego-komisarza tj.) w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.

Oferta winna zostać wniesiona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Racławicka – sprzedaż”.

Oferta dla swej ważności winna zawierać wszystkie elementy określone w warunkach przetargu lub ewentualnej aukcji, a w szczególności :

- dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi;

- oferowaną cenę;

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu lub ewentualnej aukcji;

- oświadczenie o związaniu ofertą i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

- oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty;

- oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

- potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka lub należy dołączyć do ofert bankowy tytuł potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: BGŻ BNP PARIBAS nr 20 1600 1462 1841 0428 9000 0001.

Syndyk obligatoryjnie przeprowadza aukcję wśród oferentów, których oferty są równe lub wyższe niż 90% ceny wskazanej w najwyższej ofercie

Operat szacunkowy przedsiębiorstwa i nieruchomości wchodzących w jego skład wraz z warunkami przetargu znajdują się w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel. 071 79 49 418, 609 14 68 34,602 656 323, pm@mbkkancelaria.pl

Warunki przetargu lub ewentualnej aukcji dodatkowo opublikowane są w zakładce przedsiębiorstwa.

Kontakt:

Syndyk masy upadłości Żako Sp. z o. o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej

602 656 323

pm@mbkkancelaria.pl

Syndyk masy upadłości Żako Sp. z o. o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 602 656 323
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama