Działka na sprzedaż, woj. łódzkie / dodano: 14.06.2018
Kasprowicza Jana, Łódź, Widzew
Cena: 1 041 180 PLN  (140 PLN/m²)
Cena do negocjacji
tak
Powierzchnia działki
7437 m²
Typ działki
budowlana
Długość działki
90.00
Szerokość działki
80.00
Dostęp do drogi
asfaltowa/betonowa
Telefon
Tak
Prąd
Tak
Siła
Tak
Gaz
Tak
Woda
Tak
Kanalizacja
Tak
Numer oferty
1526252355
Data aktualizacji
2018-07-14 14:45:05
Opis:

nieruchomości w Łodzi przy ul. Kasprowicza 3a:

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek:

250/2 - obręb W -45, o powierzchni 0,2900 ha

250/14 – obręb W-45, o powierzchni 0,4329 ha

udział 1/15 - 250/16 – obręb W- 45, o powierzchni 0,3117 ha

Łącznie: 0,7437 ha

W trakcie jest procedowany MPZP nr 113

Dla tych nieruchomości przewidziana jednostka planistyczna 2.2 MNu

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1MNu, 2.2MNu, 2.3MNu, 2.4MNu, 2.5MNu, 9.1MNu i 9.2MNu obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność rzemieślnicza, b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu, 2.3MNu i 2.4MNu - maksimum 40%

b) intensywność zabudowy:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu - minimum 0,2, maksimum 0,8,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu, 2.3MNu i 2.4MNu - minimum 30%,

2) parametry kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych i usługowych - maksimum 10 m, do 2 kondygnacji nadziemnych,

- budynków gospodarczych i garaży - maksimum 6 m, 1 kondygnacja nadziemna,

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 35° do 45°, z zastrzeżeniem budynków gospodarczych i garaży, dla których dopuszcza się dachy płaskie;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

a) dopuszczenie odsunięcia budynków położonych skrajnie bądź całego ciągu budynków środkowych w zespole zabudowy szeregowej o taką samą odległość, nie większą niż 3 m, od położonej wzdłuż frontu działki linii zabudowy stycznej, obowiązującej bądź pierzejowej,

b) dopuszczenie zachowania kształtu dachu w przypadku prowadzenia robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie lub remoncie w zabudowie istniejącej.

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1) w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu - 200 m2,

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 1) powierzchnię działki - minimum 300 m2;

2) szerokość frontu działki - minimum 10 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją 2°.

Izabela
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 601369889
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama