Działka na sprzedaż, woj. śląskie / dodano: 17.05.2018
Nad Stawem, Katowice
Cena: 390 500 PLN  (83,80 PLN/m²)
Powierzchnia działki
4660 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19240/3186/OGS
Data dodania
2018-05-17 15:56:15
Opis:

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:125 030 600

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie nieruchomości obejmującej :

prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo odrębnej własności budynków

położonych w Katowicach przy ulicy NAD STAWEM 3A

Przedmiot przetargu obejmuje:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 112/2 i 122/14 o łącznej powierzchni 4 660 m2 oraz prawo własności znajdujących się na tej działce budynków: budynek mieszkalny o pow. użytkowej 393 m2 i inny budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 40 m2,

- KW KA1K/00134686/2 - dzielnica: Janów-Nikiszowiec

- k. m. 1- obręb 0009 Janów

Łączna cena wywoławcza: 390 500 zł netto wadium: 39 050 złpostąpienie: 4 000 zł

opodatkowanie stawką VAT:

działka nr 112/2 – stawka ZW, działka nr 122/14 – stawka 23%

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice” II edycja, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o przeznaczeniu:

MN 3 – zabudowa mieszkaniowa niska.

Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych – dawny dwór – zameczek myśliwski Aleksandra Mieroszewskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości:

1. Opracowana została koncepcja przebudowy dworu na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budową budynku wielorodzinnego z układem drogowym i niezbędną infrastrukturą.

2. Wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla:

Zmiany sposobu użytkowania jednorodzinnego dworu na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z układem drogowym i infrastrukturą przy ul. Nad Stawem 3a w Katowicach.

Opis budynku mieszkalnego: dawny zameczek myśliwski Mieroszewskich. Rok budowy – 1892.

Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Składa się z piwnic, parteru, mieszkalnego poddasza i gospodarczego strychu. Dach – dwuspadowy, kryty papą. Instalacje nieczynne – nie nadają się do eksploatacji.

Opis budynku niemieszkalnego: Od strony północnej dobudowany jest do budynku mieszkalnego.

Brak instalacji.

Budynki wymagają kapitalnego remontu.

Opis sieci na nieruchomości:

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Przez północno – zachodnią część nieruchomości przebiega podziemny kabel energetyczny, wzdłuż zachodniej granicy przebiega sieć gazowa oraz napowietrzna sieć oświetleniowa i usytuowane są dwa betonowe słupy oświetleniowe.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

06 czerwca 2018r. (środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 21 maja 2018r. do 06 czerwca 2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wieczorek z siedzibą przy ul. Krawczyka 3 w Katowicach tel.: 32/292-25-35. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu32 781 66 16 w. 56 lub kom: 698 – 641 – 906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 30 maja 2018r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych oraz uzyskaniu Decyzji Gminy Katowice o nieskorzystaniu

z prawa pierwokupu.

8. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej.

Kontakt:

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

32 781 66 16 w. 56,698 641 906

biuro@monitorurzedowy.pl

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 32 781 66 16 w. 56, 698 641 906
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama