Działka na sprzedaż, woj. podkarpackie / dodano: 17.04.2018
Grottgera, Rzeszów, Śródmieście
Cena: 5 000 000 PLN  (589,14 PLN / m²)
Powierzchnia działki
8487 m²
Typ działki
handlowo-usługowa
Numer oferty
1525704166
Data aktualizacji
2018-04-17 10:03:26
Opis:

PSK Rzeszów sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, 178628964 (zwana dalej Spółką) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rzeszowie, przy ul. Grottgera, na działce nr 99/18, o powierzchni 0,8487 ha wraz z prawem własności budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00105189/0.

Cena minimalna: 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych netto.

Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie należy przesyłać na adres Spółki lub składać w Biurze Zarządu Spółki, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Termin związania ofertą wynosi jeden miesiąc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3)oferowaną cenę;

4)oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz Regulaminem sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów sp. z o.o.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyznaczonej ceny minimalnej, wniesione wadia przepadają na rzecz Spółki.

Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostają zwrócone niezwłocznie po wyborze nabywcy nieruchomości.

Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki.

Zarząd Spółki, na wniosek Komisji Przetargowej, zatwierdza wynik przetargu albo unieważnia przetarg bez podania przyczyny.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce (kancelarię notarialną) i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 25 kwietnia 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje pod podanym numerem telefonu.

Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów sp. z o.o. dostępny jest

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

PSK Rzeszów sp. z o.o.
PSK Rzeszów
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 178628964
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama