Działka na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 17.04.2018
Wrocławski, Kąty Wrocławskie
Cena: 799 170 PLN  (53,10 PLN / m²)
Powierzchnia działki
15 051 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
18872/3186/OGS
Data aktualizacji
2018-04-17 09:44:35
Opis:

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Artur Karamon

Kancelaria Komornicza w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska ul. Świdnicka 15/3

71 314 75 79 sroda.slaska.karamon@komornik.pl

Przyjęcia interesantów -Wtorek od 11:00 do 15:00

Km 957/15

#NW0020000374766*/0022/

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1S/00039993/6,WR1S/00020538/3 W TRYBIE UPROSZCZONYM -ART.10136 kpc

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon na podstawie art. 1013⁶ kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu15-05-2018 r. o godz. 13:00 w w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15/3 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości należącej do dłużnika: Jagoda Halina Damrath

położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica,

składającej się z nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntu o numerach ewidencyjnych 23/9, 23/12, 23/19, 23/27 z obrębu geodyzyjnego Kąty Wrocławskie, miejscowość Sośnica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6 do każdej działki nieruchomości przynależy nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 23/7 o powierzchni 29 580 m2 stanowiąca własność dłużnika w udziale 176/875 (wartość udziału dopasowana osobno do każdej działki wynosi 44/875 o powierzchni 7395 m2) położona: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

W skład nieruchomości wchodzą działki nr :

1) 23/9, obręb 0027, miejscowość Sośnica o powierzchni 4419 m2

2) 23/12, obręb 0027, miejscowość Sośnica o powierzchni 4438 m2

3) 23/19, obręb 0027, miejscowość Sośnica o powierzchni 3093 m2

4) 23/27, obręb 0027, miejscowość Sośnica o powierzchni 3101 m2

dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6

5) udział w działce 23/7 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości o nr KW WR1S/00039993/6 o łącznej wartości 176/875 ( udział 44/875 przydzielony do każdej z powyżych działek).

dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

Suma oszacowania wynosi1 598 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 799 170,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 159 834,00 zł.

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK86 10902444 0000 00011384 7186 , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargtj14-05-2018 r.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika od godz.08:00 do godz.15:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ kpc).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja odbywa się publicznie.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² kpc).

Asesor KomorniczyKomornik Sądowy

Piotr GłąbArtur Karamon

Kontakt:

KSR Artur Karamon

(71) 3147579

sroda.slaska.karamon@komornik.pl

KSR Artur Karamon
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (71) 3147579
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama