Działka na sprzedaż, woj. lubuskie / dodano: 14.06.2018
Wschowski, Sława, Kuźnica Głogowska
Cena: 37 350 PLN  (37,31 PLN/m²)
Powierzchnia działki
1001 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19573/3186/OGS
Data dodania
2018-06-14 12:57:02
Opis:

B U R M I S T R Z S Ł A W Y

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- Nieruchomości niezabudowanych, nieuzbrojonych, położonych w obrębie wsi Kuźnica Głogowska, stanowiących własność Gminy Sława

(tabela w zdjeciu)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXIX/203/08 z dnia 30.10.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008 r. Nr 132, poz. 2049) przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolem MN/8 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa letniskowa oraz droga gruntowa. Kształt wszystkich działek regularny, kwadraty. Teren nieruchomości płaski, porośnięty dziką roślinnością. Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się drogą gruntową. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań. Sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął z dniem 23.05.2018 r.

- Nieruchomości niezabudowanych, nieuzbrojonych, położonych w obrębie miasta Sława przy ul. Bocznej, stanowiących własność Gminy Sława

(Tabela w zdjeciu)

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XLVI/282/18 z dnia 28.02.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 514) działki ujęte są na cele MN/89;90;91 – przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).

Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane wykorzystywane obecnie w sposób rolniczy, a przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz droga gruntowa. Jezioro Sławskie znajduje się w odległości ok. 1 km. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku ul. Głogowskiej. Deniwelacja terenu ok. 5 m. Teren działek w miarę płaski. Kształty poszczególnych działek regularne. Możliwy wysoki poziom wód gruntowych.

Nad działkami o nr ewid. 888/15, 888/14 i 888/12 przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W najbliższej okolicy brak jest jakiejkolwiek uciążliwej działalności rzemieślniczo-usługowej.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął z dniem 23.05.2018 r.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r.

- dla działek od nr 140/4 do 140/12 - obręb Kuźnica Głogowska o godz. 10.00;

- dla działek nr 888/8, 888/12, 888/13, 888/14 i 888/15 - obręb Sława o godz. 11.00

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 10 lipca 2018 r. w kasie Urzędu w godz. poniedziałek od 8.00 do 15.30, wtorek-czwartek od 8.00 do 14.30, piątek od 8.00 do 13.30 lub na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy). W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;

w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;

pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.);

małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Termin uiszczenia pełnej ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Sławie. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nabywcy nieruchomości zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego - pokój nr 012 lub telefonicznie68 355 83 48.

Sława, dnia 12.06.2018 r.

/Burmistrz Sławy/

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Podpis osoby wywieszającej i zdejmującej ogłoszenie: …………………………………………….

Sporządziła: Anna Ratajczak-Kurpisz

Kontakt:

Urząd Miasta Sława

tel: 068355-83-46

slawa@slawa.pl

Urząd Miasta Sława
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 068 355-83-46
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama