Działka na sprzedaż, woj. mazowieckie / dodano: 14.06.2018
Wyszkowski, Wyszków
Cena: 26 400 PLN  (28,24 PLN/m²)
Powierzchnia działki
935 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
19562/3186/OGS
Data dodania
2018-06-14 11:40:09
Opis:

Wyszków, dn. 07.06.2018r.

BURMISTRZ WYSZKOWA

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków położonych w Kamieńczyku, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/00063759/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:

- 634/8 o pow. 935m2 - cena wywoławcza – 26.400,00zł. (wadium 3.900,00zł.)

- 634/18 o pow. 994m2 - cena wywoławcza – 28.000,00zł. (wadium 4.000,00zł.)

- 634/19 o pow. 994m2 - cena wywoławcza – 28.000,00zł. (wadium 4.200,00zł.)

Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią 80% cen wywoławczych z I przetargu.

Terminy poprzednich przetargów:

17.04.2018r., 05.06.2018r.

UWAGA! Działki położone są na terenie zalewowym. Burmistrz Wyszkowa informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę na powyższych działkach będzie możliwe zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 17.07.2018r. Kamieńczyk”, najpóźniej do dnia 12 lipca 2018r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:

1) Dokument tożsamości.

2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, (29)743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Kontakt:

Urząd Miasta Wyszków

(29)743-77-17

gmina@wyszkow.pl

Urząd Miasta Wyszków
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (29) 743-77-17
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama