Budowlany na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 09.11.2018
Ślężna, Wrocław, Wrocław-Krzyki
Cena: 50 085 PLN  (206,96 PLN/m²)
Powierzchnia
242 m²
Powierzchnia działki
242 m²
Typ działki
BUDOWLANA
Numer oferty
21341/3186/OGS
Data dodania
2018-11-09 14:47:19
Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław,

NIP 611-02-02-860, REGON230179216,

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000073321

kapitał zakładowy spółki560 611 250, 96 zł - w całości wpłacony,

zaprasza do składania ofert

na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego,

oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3 o pow. 242,00 m. kw., AM-12, obręb 0013 Gaj,

dzielnica Krzyki, województwo dolnośląskie, położonego przy ul. Ślężnej 186 A

we Wrocławiu.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia - stanowi teren płaski o kształcie kwadratu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. Weigla, Ślężnej i Pułtuskiej we Wrocławiu, w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych, szpitala.

Działka jest niezabudowana, porośnięta zielenią osiedlową, częściowo stanowi fragment chodnika nie będącego przedmiotem sprzedaży.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości może nastąpić, jeżeli gmina nie wykona prawa pierwokupu.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd do niej poprzez działki sąsiednie nie jest uregulowany.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze WR1K/00046632/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków. Dział III i IV w/w Księgi Wieczystej są wolne od wpisów.

Na przedmiotowej działce posadowiony jest ok. 15 metrowy odcinek linii nN Jagodno-Lamowice-Ołtaszyn-Wojszyce, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A., oraz ok. 15 metrowy odcinek linii oświetlenia drogowego Wrocław Śródmieście Południe wraz z latarnią parkową, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Przebieg sieci blisko granicy działki nie wyłącza nieruchomości z użytkowania.

Nabywca nieruchomości przy akcie notarialnym umowy sprzedaży ustanowi nieodpłatną i bezterminową służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na zbywanej działce na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. oraz nieodpłatną i bezterminową służebność przesyłu dla urządzeń oświetleniowych posadowionych na zbywanej działce na rzecz TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Cena wywoławcza: 50.085,00 zł netto

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt pięć 00/100)

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, na podstawie obowiązujących przepisów, będzie opodatkowana stawką 23%.

Wadium: do dnia 27 listopada 2018 r. w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 5.008,50 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiem 50/100) przelewem na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu mBank nr 85 1140 1078 0000 4077 5700 2001 z adnotacją: „Wadium do przetargu na sprzedaż dz. nr 3 AM-12 ul. Ślężna 186 A we Wrocławiu”.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 14:45 w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. w budynku przy pl. Powstańców Śląskich nr 20 we Wrocławiu pokój nr 044. Właściwie oznaczoną kopertę zawierającą ofertę można również wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii).

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 3 grudnia 2018 r. godzina 8:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr 20, sala nr 022.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, tel. 71/889 21 56, 71/889 33 80, 71/889 22 24.

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie internetowej

oraz w siedzibie Spółki.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/1404/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Ślężna we Wrocławiu, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 11 MW.

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MW ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) usługi II, z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 (czyli w ramach przeznaczenia pracownie medyczne bez banków krwi, organów i szpiku kostnego);

3) infrastruktura drogowa;

4) stacje gazowe;

5) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż:

a) 15 m - poza granicami wydzieleń wewnętrznych A i B,

b) 18 m - w granicach wydzieleń wewnętrznych A i B;

2) liczba kondygnacji naziemnych budynków:

a) poza granicami wydzieleń wewnętrznych A i B nie może być większa niż cztery, przy czym czwartą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w poddaszu z dachem o spadku nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 60°, ze ścianką kolankową nie wyższą niż 1,20 m,

b) w granicach wydzieleń wewnętrznych A i B nie może być większa niż pięć;

3) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne.

3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 6KDD i 10KDW oraz od ulicy Pułtuskiej.

Usługi II - grupa obejmuje kategorie:

a) handel detaliczny mało powierzchniowy A,

b) gastronomia,

c) drobne usługi rozrywki,

d) obiekty upowszechniania kultury,

e) pracownie artystyczne,

f) biura,

g) obiekty hotelowe,

h) usługi drobne,

i) poradnie medyczne,

j) pracownie medyczne,

k) zieleń parkowa,

l) skwery,

m) place zabaw,

n) terenowe urządzenia sportowe,

o) kryte urządzenia sportowe.

Kontakt:

TAURON Dystrybucja SA

+4871 889 21 56

dorota.bednarzewska@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja SA
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: +48 71 889 21 56
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama