Lokal na sprzedaż, woj. śląskie / dodano: 06.12.2018
Galmany, Śląskie, Jaworzno
Cena: 2 000 000 PLN  (654,02 PLN/m²)
Powierzchnia
3058 m²
Piętro
1
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
6281/3186/OOS
Data dodania
2018-12-06 15:00:05
Opis:

Zaproszenie do udziału w przetargu

Nr 2/2018/N

Likwidator spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji w Jaworznie, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000132288, NIP: 632-15-23-302, REGON273334028, wysokość kapitału zakładowego: 3 429 000,00 PLN, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych na niej posadowionych, położonych przy ul. Galmany 1 w Jaworznie. Przetarg zorganizowany będzie w formie pisemnego przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia dodatkowej aukcji z udziałem wybranych dwóch najlepszych oferentów.

W skład sprzedawanej nieruchomości wchodzi:

prawo użytkowania wieczystego gruntu – działka nr 53/25, obręb 191 o powierzchni 19.227 m2 oraz

prawo własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 3.058 m2, posadowionych na gruncie, stanowiących odrębny przedmiot własności, tj.:

Budynek socjalno-administracyjny DK/5/95 o powierzchni użytkowej: 917,10 m2,

Budynek warsztatu mechanicznego- spawalni DK/12/95 o powierzchni użytkowej: 304,10 m2,

Budynek warsztatu – hali magazynowej DK/15/95 o powierzchni użytkowej 149,50 m2,

Budynek warsztatu – hali napraw II DK/16/95 o powierzchni użytkowej 118,10 m2,

Budynek kotłowni DK/14/95 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 wraz z kominem o konstrukcji murowanej,

Budynek socjalno-administracyjny wraz z rozdzielnią transformatorową DK/13/95 o powierzchni użytkowej 232,30 m2,

Budynek pomieszczeń socjalnych – szatnią DK/8/95 o powierzchni użytkowej 376,20 m2,

Wiata magazynowa – warsztat DK/10/95 o powierzchni użytkowej 432,20 m2,

Budynek magazynu soli DK/17/95 o powierzchni użytkowej 283,40 m2,

Budynek magazynu olejów i smarów o powierzchni użytkowej 28,00 m2,wiata magazynowa o powierzchni zabudowy 145,00 m2

Prawo własności budowli obejmujących, między innymi drogi, parkingi i inne tereny utwardzone o łącznej powierzchni 10.560 m2 oraz ogrodzenie, infrastruktura podziemna, oświetlenie.

Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomość nr KA1J/00031128/0, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich (hipoteką, tytułem egzekucyjnym, ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniowymi, w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia itp.).

Drugie piętro budynku socjalno-administracyjnego jest przedmiotem umowy najmu, która według woli potencjalnego nabywcy może być kontynuowana bądź rozwiązana.

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZGE „Sobieski – Jaworzno III” Sp. z o.o. w Jaworznie w granicach administracyjnych miasta Jaworzna działka o numerze ewidencyjnym 53/25 położona jest na terenie oznaczonym symbolami:

• WZ: tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, zaliczane do terenów produkcyjno – usługowych, przemysłowych, składowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej (w znacznej części ok. 99%),

• MUII: tereny mieszkaniowo – usługowe ekstensywnej zabudowy (w minimalnej części ok. 1%).

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze stanem przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Spółki w dniach 06.12.2018 – 18.12.2018 w godzinach 7.00-15.00

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi 2 000 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych) i będzie powiększona o aktualnie obowiązujący podatek VAT.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie pisemnej oferty kupna z proponowaną ceną nabycia w zamkniętej kopercie na adres do doręczeń likwidatora: 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1 w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. z dopiskiem „Przetarg nr 1/2018/N – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji”- nie otwierać” do godz. 15:00 lub wysłanie jej przesyłką poleconą w terminie gwarantującym otrzymanie do godziny 15:00 dnia 20 grudnia 2018 r.

2. wpłacenie wadium 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), przelewem na rachunek bankowy nr:

17 1050 0086 1000 0090 3060 8427 ING Bank Śląski SA

oraz załączenie dowodu wpłaty wadium do oferty zakupu.

II. Oferta kupna powinna ponadto zawierać:

1. nazwę lub firmę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta, zgodnie z CEIDG lub KRS, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu netto, co najmniej równą cenie wywoławczej oraz termin i formę płatności wraz z dowodem uiszczenia wadium w terminie,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz o braku roszczeń do likwidatora z tego tytułu oraz zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

III. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 (w Jaworznie, w biurze likwidatora przy ul. Galmany 1).

1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w ciągu 7 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy. Wadium przepada, jeżeli oferent mimo wezwania uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez organizatora przetargu. Termin ten nie będzie krótszy niż 10 dni roboczych od daty doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu,

2. likwidator zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

3. szczegółowe zasady uczestnictwa w przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, który jest dostępny w biurze likwidatora w Jaworznie przy ul. Galmany 1 (siedziba MPO Jaworzno Sp. z o.o. w likwidacji), w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje o przetargu udzielane są pod nr tel.:

667 630 551 Pan Michał Bogacki – Dyrektor Operacyjny(32) 661 35 51 - sekretariat

lub bezpośrednio przez likwidatora pod nr tel.:514 237 539

Kontakt:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji w Jaworznie

514 237 539

mariusz.sosnowski@grupa-eneris.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w likwidacji w Jaworznie
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 514 237 539
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama