Lokal na sprzedaż, woj. opolskie / dodano: 16.04.2018
Strzelecka, Opolski, Tarnów Opolski, Nakło
Cena: 150 217 PLN  (740,57 PLN / m²)
Powierzchnia
202,84 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
5675/3186/OOS
Data dodania
2018-04-16 14:18:05
Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Katarzyny Wojtusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ONE Jet w upadłości likwidacyjnej w Opolu

Ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, PO OBNIŻONEJ CENIE, majątku upadłej w postaci:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,2300 ha, położonej w Nakle, gm. Tarnów Opolski, powiat opolski, woj. opolskie, przy ul. Strzeleckiej 33 – działka nr 806/179.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1O/00095990/3.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od 50% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 150.217 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych).

REGULAMIN

Sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Katarzyny Wojtusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwa ONE Jet w upadłości likwidacyjnej w Opolu.

Syndyk masy upadłości Katarzyny Wojtusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ONE Jet w upadłości likwidacyjnej w Opolu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki majątku upadłej w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,2300 ha, położonej w Nakle, gm. Tarnów Opolski, powiat opolski, woj. opolskie, przy ul. Strzeleckiej 33 – działka nr 806/179. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi KW nr OP10/00095990/3.

Cena i warunki sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od 50% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 150.217,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych). Sprzedający nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny za nieruchomość na raty.

Warunkiem dokonania sprzedaży nieruchomości jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym ruchomości, którą chce nabyć, lub złożenie oświadczenia, że z takiego zapoznania na własną odpowiedzialność rezygnuje.

Zapłata może być dokonana jedynie jednorazowo, poleceniem przelewu na konto wskazane przez Sprzedającego przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.

Składanie ofert

Oferty powinny być sporządzone w języku polskim i przesłane pocztą mailową na onejetupadlosc@tlen.plw formie umożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty. W tytule poczty należy umieścić napis: ,,Oferta na zakup nieruchomości w Nakle”.

Oferty powinny zawierać, co najmniej:

a) Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres siedziby oferenta wraz z numerem telefonu służącym do kontaktu.

b) Oferowaną cenę nabycia nieruchomości oraz warunki jej uiszczenia.

c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem sprzedaży.

d) Dla oferentów nie będących osobami fizycznymi dane osób umocowanych do zawarcia umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi to umocowanie

Czas składania ofert jest nieograniczony.

Zastrzeżenia

Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje. A także prawo do odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny.

Syndyk zastrzega sobie również prawo do zmiany procedury i regulaminu sprzedaży w czasie trwania negocjacji.

Syndyk oświadcza, że posiada zgodę na sprzedaż nieruchomości upadłej z wolnej ręki określoną postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa wydanym w dniu 03 kwietnia 2018 roku.

Syndyk nie odpowiada za koszty poniesione przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy. Syndyk nie odpowiada za jakiekolwiek wady fizyczne oraz prawne przedmiotu sprzedaży.

Informacje o sprzedaży nieruchomości można uzyskać telefonicznie (+48)512 333 926 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót) w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz od 17.00 do 20.00.

Nieruchomości można oglądać osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z Syndykiem.

Operaty szacunkowe nieruchomości oraz pozostałe dokumenty związane z oferowaną nieruchomościami mogą być udostępnione przez Syndyka drogą mailową w postaci skanów, po uprzednim wyrażeniu zapotrzebowania przez zainteresowane strony, wysłanego na adres:

onejetupadlosc@tlen.pl

Syndyk

Andrzej Trybuła

Kontakt:

ONE Jet Katarzyna Wojtusiak w upadłości likwidacyjnej

(+48)512 333 926

onejetupadlosc@tlen.pl

ONE Jet Katarzyna Wojtusiak w upadłości likwidacyjnej
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: (+48) 512 333 926
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama