Lokal na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 16.05.2018
Świdnicki, Świdnica
Cena: 41 000 PLN  (1138,89 PLN/m²)
Powierzchnia
36 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
HANDLOWO-USŁUGOWY
Numer oferty
5760/3186/OOS
Data aktualizacji
2018-05-17 09:09:50
Opis:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

48889 83 03-04 , +4874 842 58 19

TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Oddział w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Prawa własności dwóch działek zabudowanych, nr ewidencyjny 583 o pow. 0,0027 ha objętej księgą wieczystą nr SW1S/00030167/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy oraz 584 o pow, 0,0117 objętej księgą wieczystą nr SW1S/00030727/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. Działki zabudowane są budynkiem po zlikwidowanej stacji energetycznej o pow. użytkowej 36m2 i położone w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej, Obręb 0005 Zachód, AM 5. Powyższa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ma kształt prostokąta. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Zgodnie z uchwałą nr XLI/469/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27.06.2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość został sklasyfikowany symbolem 2E, jako teren infrastruktury technicznej elektro-energetyka, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: urządzenia i sieci elektroenergetyczne, w tym stacje transformatorowe; przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona.

Cena wywoławcza brutto działki: 41 000,00 zł

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w …………………. dz. nr ………., AM-……, obręb ……”, z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji, i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Wałbrzych ul. Wysockiego 11, w kancelarii, pokój 1/20 - parter lub wysłać na adres Sprzedającego – 58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, w terminie do dnia 06.06.2018r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu;

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalności gospodarczą);

c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;

d) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu;

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

f) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postepowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego.

g) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy)

h) potwierdzenie wpłaty wadium;

i) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

2. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 4100,00zł. (słownie: cztery tysiące sto 00/100 zł) przelewem na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, Nr konta: 97 1140 1078 0000 4077 4900 2001 z następującą adnotacją: „Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w ………………..”, najpóźniej do dnia 05.06.2018r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

a. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra postępowanie ofertowe zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu i staje się zaliczką, na którą będzie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

c. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego.

3. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca.

4. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

6. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

12. Komisja przetargowa może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

13. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.

14. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

15. Otwarcie ofert odbędzie się 07.06.2018r. o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie Przetargu ustnego. Sprzedający w ciągu 10 dni poinformuje zainteresowanych Oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia Przetargu ustnego.

16. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

17. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetę. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

18. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Wałbrzychu, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 74/8898530 lub 74/8898310 oraz

Pliki do pobrania

Wypis i wyrys z rejestru gruntów dz 583: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/697

Wypis z rejestru gruntów dz 584: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/698

Kontakt:

TAURON Dystrybucja S.A.

tel: 74/8898530

artur.kman@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 74/8898530
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta
reklama