Magazyn na sprzedaż, woj. dolnośląskie / dodano: 14.06.2018
Oławski, Oława
Cena: 134 042 PLN  (987,20 PLN/m²)
Powierzchnia
135,78 m²
Piętro
parter
Typ nieruchomości
magazyn
Numer oferty
5832/3186/OOS
Data dodania
2018-06-14 09:51:06
Opis:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu

pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław

Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:

ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław

info@tauron-dystrybucja.pl

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław,

NIP 611-02-02-860, REGON230179216,

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000073321

kapitał zakładowy spółki560 611 250,96 zł - w całości wpłacony,

ZAPRASZA do przetargu na sprzedaż:

- prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3/9 AM-44 obręb 0003 Oława o pow. 739,00 m. kw. wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku po byłej Rozdzielni Elektroenergetycznej nr R-24 o łącznej powierzchni użytkowej 135,78 m. kw. i ogrodzenia,

oraz udziału wynoszącego 50%:

- w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 3/7 o pow. 126 m. kw., AM-44, obręb 0003 Oława, stanowiącego drogę dojazdową do działek nr 3/9 i 3/8,

- w prawie własności bramy ogrodzeniowej posadowionej na tej działce.

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą o numerze WR1O/00009976/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oławie.

W Dziale III w/w Księgi Wieczystej wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu drogą zakładową o szerokości 3,5 m biegnącą przez działkę nr 3/4 (aktualnie jest to działka nr 3/7) na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 3/3 AM-44 opisanej w KW nr WR1O/00035827/1 oraz właściciela zabudowań posadowionych na tym gruncie.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 3/9 AM-44 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/7 AM-44 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez ich Nabywcę na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 3/3 AM-44 (sąsiedniej) oraz właściciela zabudowań posadowionych na tym gruncie bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie całodobowego swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 3/7 AM-44 w celu dostępu do drogi publicznej przy ul. Rybackiej.

W Dziale IV – Hipoteki – brak wpisu.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/9 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na przedmiotowej działce.

Zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3/7 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez jej Nabywcę pełnomocnictwa dla TAURON Dystrybucja S.A. lub jego następcy prawnego do ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na przedmiotowej działce.

Cena wywoławcza: 134.042,00 zł netto

(słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące czterdzieści dwa 00/100)

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu przedmiotowemu „ZW”.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 14:45 w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. w budynku przy pl. Powstańców Śląskich 20 we Wrocławiu pokój nr 044.

Właściwie oznaczoną kopertę zawierającą ofertę można również wysłać na adres: TAURON Obsługa Klienta, ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii).

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://rodo.

Wadium: do dnia 28 czerwca 2018 r. w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 13.404,20 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta cztery 20/100) przelewem na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu mBank nr 85 1140 1078 0000 4077 5700 2001 z adnotacją: „Wadium do przetargu - dz. 3/9 i udział w dz. 3/7 AM-44 obręb Oława ul. Rybacka”.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 04.07.2018 r. godzina 8:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, sala nr 022.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, tel. 71/889 21 56, 71/889 33 80, 71/889 22 24. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja pod numerem telefonu 71/8894436 lub 516 11 04 85.

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie internetowej

oraz w siedzibie Spółki.

Opis nieruchomości:

Działka nr 3/9 o pow. 739 m. kw. posiada kształt zbliżony do prostokąta, dostęp do ulicy Rybackiej jest poprzez działkę 3/7. Działka jest zabudowana budynkiem nieczynnej rozdzielni R-24, który został wybudowany w 1951 r. i składa się z budynku głównego o pow. użytkowej 113,16 m. kw. oraz dobudówki o pow. użytkowej 22,62 m. kw., razem: 135,78 m. kw., pow. zabudowy wynosi 159 m. kw.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany z cegły pełnej, stropodach korytkowy zamknięty, kryty papą, drzwi drewniane, okna-luksfery, posadzki betonowe. Budynek wymaga remontu kapitalnego.

Działka z dwóch stron jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej na słupkach betonowych i stalowych w złym stanie technicznym. Uzbrojenie terenu: sieć wodno-kanalizacyjna oraz energetyczna. Występują znaczne utrudnienia w zagospodarowaniu z uwagi na liczne sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez działkę.

Działka nr 3/7 o pow. 126 m. kw. stanowi dojazd do działek 3/8 i 3/9 utwardzony betonem, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej czyli ul. Rybackiej o nawierzchni asfaltowej. Na działce znajdują się dwie bramy wjazdowe. Od strony działek 3/8 i 3/9 brak ogrodzenia. Uzbrojenie: sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Utrudnienia w zagospodarowaniu niewielkie.

Przeznaczenie nieruchomości:

Dla terenów, na których położona jest nieruchomość przy ul. Rybackiej w Oławie nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oława (Uchwała nr XLI/307/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009 r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenach oznaczonych symbolem T – tereny istniejących ważniejszych urządzeń infrastruktury technicznej związanych

Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/768

Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/769

Wypis i wyrys działek: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/770

Klauzula-informacyjna-TD-sprzedaz-nieruchomosci: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/771

Kontakt:

TAURON Dystrybucja SA

tel: 71/8892156

nieruchomosci@monitorurzedowy.pl

TAURON Dystrybucja SA
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 71/8892156
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymywanie:

reklama