Mieszkanie na sprzedaż, woj. wielkopolskie / dodano: 12.06.2019
23 Lutego, Poznań
Cena: 229 000 PLN  (4532,86 PLN/m²)
Powierzchnia mieszkalna
50,52 m²
Liczba pokoi
1
Piętro
4
Numer oferty
5435/3186/OMS
Data dodania
2019-06-12 14:11:18
Opis:

Podana cena jest wyłącznie ceną oszacowania i nie stanowi ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości ani oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego (kwota została podana jedynie, by spełnić wymogi techniczne portalu, który ze względu na swoją budowę wymaga wypełnienia pola “cena”).

OGŁOSZENIE

SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a, KRS 0000058205, NIP 777-00-05-362, REGON004848247, kapitał zakładowy311.383.100,00 zł,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 4/6 lokal nr 19, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1P/00071706/1.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,52 m2 (słownie: pięćdziesiąt metrów kwadratowych 52/100). Lokal zlokalizowany jest na 4 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z 1 pokoju, pokoju wraz z aneksem kuchennym, łazienki i korytarza. Standard lokalu podstawowy.

Wyposażenie w media: ciepła i zimna woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, domofon.

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr604 089 844;606 646 034

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pisemne oferty, przez które należy rozumieć deklaracje zakupu, należy dostarczyć w zamkniętych kopertach opisanych „Oferta 23 Lutego” w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r. do godziny 12:00, do siedziby SGB-Banku S.A. ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu, Kancelaria pokój 031 lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby SGB-Banku S.A.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

1. datę i miejsce sporządzenia;

2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), NIP, numer PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę (firmę), oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny niż adres siedziby) oraz numer NIP i REGON;

3. oferowaną cenę nabycia netto i brutto.

Do oferty należy dołączyć:

1. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej – aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji, wystawione nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. Dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia przelewu lub potwierdzenia wpłaty w kasie

SGB-Banku S.A.;

3. Pismo wskazujące nr rachunku, na które należy zwrócić wniesione wadium.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwiec 2019 r. o godzinie 13:00 w pokoju 420a

W razie stwierdzenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą najwyższą cenę, SGB-Bank S.A. przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny między tymi oferentami w terminie przez siebie wskazanym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% proponowanej przez oferenta kwoty brutto, za nieruchomość której dotyczy oferta, na rachunek bankowy SGB-Banku S.A. nr: 35 1610 0006 1610 0006 9000 0078, w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r.

W tytule przelewu należy wpisać „Wadium 23 Lutego”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego SGB-Banku S.A.

Wpłacone wadium:

1. Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia;

2. Przepada na rzecz SGB-Banku S.A. jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez SGB-Bank S.A.;

3. W przypadku pozostałych oferentów zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.

Informacje udzielane będą w godzinach 9:00 – 11:00 pod numerem telefonu: 0-61 8562459 lub 0-61 8562539. W tych godzinach udostępniane będą dokumenty w siedzibie SGB-Banku S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu, pokój 424a.

SGB-Bank S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kontakt:

SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

tel: 0-61 8562459

eugeniusz.nowak@sgb.pl

SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Zadzwoń do oferenta
Zadzwoń do oferenta: 0-61 8562459
Powiedz, że znalazłaś/eś ofertę na Bezposrednie.com. Dziękujemy.
Wyślij wiadomość do oferenta
Wyślij wiadomość do oferenta

Zgadzam się też na otrzymanie:

reklama